FRASES PARA FACE

Hoje ninguém vai...

Hoje ninguém vai estragar meu dia.

Hoje ninguém vai...